Leerlingbegeleiding

De schooldecanen

De schooldecanen (mavo of havo) geven ouders en leerlingen advies bij het kiezen van een school of een beroep. Zij helpen bij het zoeken naar een oplossing voor leerlingen die voortijdig de school verlaten. In overleg met de mentor lichten zij het kiezen van de vakkenpakketten en de consequenties daarvan toe. Voor een gesprek met de decaan kunt u telefonisch een afspraak maken.

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding ligt in eerste instantie bij de mentoren. Maar er kunnen zich situaties voor doen die buiten de taken en competenties van de mentoren liggen. Dan zal de het ondersteuningsteam samen met de ondersteuningscoördinator het overnemen. Zij zullen proberen bij te dragen aan de oplossing van de problemen samen met de leerling en  - indien nodig - met ouders en / of externe instellingen. De school doet dit op basis van een ondersteuningsplan. Voor het jaarplan schoolondersteuning kun je contact opnemen met Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator:

g.reinten@montessoriarnhem.nl


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is dit jaar aangescherpt en vanuit Quadraam is er een nieuw protocol. Aan de hand van de meldcode wordt bepaald of, en wanneer, er een melding moet plaatsvinden bij Veilig thuis of dat de school zelf hulp kan bieden. De meldcode bestaat uit 5 stappen:

Breng signalen in kaart (stap 1) Overleg met deskundigen (stap 2) Gesprek met kind en ouders/verzorgers (stap 3) Wegen en beslissen (stap 4 en 5)

In de meldcode is een aandachtsfunctionaris aangewezen. Bij ons op school is dat de ondersteuningscoördinator, Gerda Reinten.

Hier vindt u het bijbehorende document.


Huiswerkbegeleiding

De leerlingen worden door docenten en mentoren goed geholpen met de aanpak van het werk thuis en op school. Ook in het mentoruur wordt hier aandacht aan besteed. Heeft de leerling toch extra begeleiding nodig, dan kan een beroep gedaan worden op de hulp van Lyceo. Lyceo is een praktijk voor onder andere professionele huiswerkbegeleiding, examentraining, studiecoaching en bijles. Deze hulp zal door ouders zelf bekostigd moeten worden. 

Huiswerkbegeleiding van Lyceo

Jouw leerproces op deze locatie staat centraal. Het persoonlijk contact met jou vinden wij belangrijk. Wij hebben daarom ook altijd eerst een kennismakingsgesprek met jou en je ouders samen. Tijdens dit gesprek vertellen wij wat we jou kunnen bieden door middel van de  begeleiding en zullen we met jou bespreken waar je hulp bij kunt krijgen. Wij streven op de begeleiding naar zoveel mogelijk vaste begeleiders. Je wordt op onze vestiging ook gekoppeld aan een vaste begeleider die nauw betrokken zal zijn bij jouw leerproces. Als team zorgen we ervoor dat jij je goed op je plek voelt.

Mocht je een keer willen zien hoe wij werken, kom gerust even langs. We zitten heel dichtbij, namelijk op jouw school!

Let op: deze locatie is alleen toegankelijk voor leerlingen van het Montessori College Arnhem. Als je daar niet op school zit, is de dichtstbijzijnde locatie waar je terecht kunt de Sweerts de Landasstraat.

Voor contact:
Ada Jones Vestigingscoördinator

M.
   06 - 53856995

E.     ada.jones@lyceo.nl

 

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag, 12:00 – 18:00


Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Voor meer informatie:

Info jeugdgezondheidszorg voor de schoolgids VO def.pdf

Zorgaviesteam

De school kent een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is een groep deskundigen die zich één keer in de zes weken buigt over de problematiek van een aantal leerlingen. Wanneer een mentor grote problemen bij een leerling signaleert, maakt deze in overleg met de ondersteuningscoördinator en het team een actieplan. Als na verloop van tijd geen duidelijke verbetering te zien is, kan er in samenspraak met de ouders besloten worden de leerling te bespreken in het zorgteam. De ouders geven daarvoor schriftelijk hun toestemming.
Het ZAT formuleert een aantal adviezen. Deze worden met de mentor en de ouders besproken en aan de hand daarvan wordt een nieuw plan gemaakt met als doel de leerling te helpen en later te kijken of deze hulp het gewenste effect heeft. Het ZAT bestaat uit: de afdelingsleiders, pedagogisch conciërge, ondersteuningscoördinator, ambulant begeleider, de schoolarts, de ambtenaar schoolzaken van de gemeente Arnhem, een orthopedagoog en de wijkcoach.
Er is een ‘protocol Zorgadviesteam’ dat aan ouders wordt toegestuurd die met het ZAT te maken krijgen. Op aanvraag kan het ook naar andere ouders worden toegestuurd.

Dyslexie

Kort samengevat ziet de dyslexieroute er als volgt uit:
  1. Klassikale screening brugklas, voorafgaand aan kerstvakantie: dictee en leestest
  2. Doortesten, daar waar nodig, na de kerstvakantie
  3. Na testen volgt advies:
  4. Remediërende cursussen: spellen/lezen> ondersteuning gefaciliteerd door school of
  5. Individuele hulp door remedial teacher > extern, niet gefaciliteerd door school
  6. Ouders worden geïnformeerd over voortgang.

U kunt het volgende document raadplegen voor een uitgebreide uitleg m.b.t. dyslexie op deze school.

Dyslexieverklaring
Is een leerling reeds in bezit van een dyslexieverklaring of krijgt hij tijdens de schooltijd deze verklaring, dan handelt de school volgens richtlijnen intern dyslexiebeleid Montessori College Arnhem, dit beleid is gebaseerd op Protocol Dyslexie vo.

Voor meer informatie klik hier.Presentatie Open Huis jan 2019

Bij vragen kunt u zich richten tot het dyslexieteam. Het dyslexieteam van de school wordt gevormd door:

Offra Drop, o.drop@montessoriarnhem.nl (dyslexiecoördinator)
Gerda Reinten, g.reinten@montessoriarnhem.nl (ondersteuningscoördinator zorg algemeen)

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of een ontwikkelingsstoornis bij leren of gedrag hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Onze school heeft daar het afgelopen jaren samen met de Quadraamscholen in het samenwerkingsverband SWV 25.06 vorm aan gegeven. 
Zo heeft iedere school een school-ondersteunings-profiel (SOP) opgesteld. Het SOP beschrijft de in de school aanwezige experts, voorzieningen, het gebouw en samenwerking met partners. Het geeft daarnaast ook aan wat de grenzen aan deze ondersteuningsmogelijkheden zijn en wat de ambities van de school op dit gebied zijn. Voor het School Ondersteunings Profiel (SOP) van Montessori College Arnhem zie de site van het Samenwerkingsverband:
http://swv2506.nl/onze-scholen/montessori-college-arnhem/

Voor passend onderwijs krijgen wij (beperkte) faciliteiten voor (ambulante) begeleiding. Deze zetten we in voor begeleiding, observaties, hulpvragen en coaching van het team in- en buiten de klas. 

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Er worden verschillende vormen van ondersteuning onderscheiden.

1. Basisondersteuning

Deze is toegankelijk voor alle leerlingen zonder extra indicatie of toewijzing. Het is regulier ondersteuningsaanbod, geen individueel maatwerk. De mentor heeft de regie en overlegt met de ouders. Voorbeelden van basisondersteuning zijn; faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, mentoraat, decanaat, steunlessen rekenen-en of taallessen. De basisondersteuning wordt nog uitgebreid met ondersteuning op het gebied van dyscalculie.

2. Extra ondersteuning

Als een leerling niet genoeg heeft aan de basisondersteuning, dan kan hij/zij voor lichte ondersteuning in aanmerking komen. Na contact met ouders kan de mentor de leerling in het ondersteuningsteam of in het zorgadviesteam (ZAT) bespreken. De school stelt een groepsplan of een individueel handelingsplan op met de leerling en ouders. In dit handelingsplan staat welke ondersteuning de leerling krijgt op de gebieden: aandacht, tijd, onderwijsmaterialen, expertise, ruimtelijke omgeving en samenwerking met andere instanties. 
De extra ondersteuning op school ziet er als volgt uit:

> De ambulant begeleiders, die werkzaam zijn op Montessori College Arnhem, bieden hulp bij het begeleiding van leerlingen, het verrichten van onderzoek, maar ook coaching van docenten (individueel en binnen teams). De ambulant begeleiders maken ook deel uit van het begeleidingsteam van de Werkplaats, een vast opvangpunt in school. 
 

De Werkplaats

De Werkplaats is een opvangpunt voor leerlingen met een handelingsplan of ontwikkelingsplan. Deze leerlingen krijgen tijdelijk extra zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De Werkplaats is ook bedoeld voor leerlingen die tijdelijk in een rustige omgeving moeten werken: opvang door de leerlingbegeleider.
De Werkplaats is een apart lokaal waar leerlingen op vaste momenten (begin van de dag; tussenuren; pauzes) begeleiding krijgen op het gebied van studie, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. De bedoeling is overigens dat zij zoveel mogelijk in de les (90%) zitten. Het werkplaatsteam verzorgt behalve de begeleiding ook de transfer naar de docent in de klas.

Voortgezet speciaal onderwijs

Als de bovengenoemde basis- en extra ondersteuning niet helpt, dan is verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk. De verwijzing loopt via het Samenwerkingsverband en gaat altijd in samenspraak met de ouders en de leerlingen.

Voor vragen over passend onderwijs kun je contact opnemen met: Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator 
g.reinten@montessoriarnhem.nl

Bijgewerkt: 5 januari 2020

Mentoraat

De eerstejaarsgroepen hebben een groepsmentor. Deze blijft twee jaar bij de groep en begeleidt de groep als geheel. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijke mentor (dit kan de groepsmentor zijn). Deze persoonlijke mentor begeleidt de leerling individueel bij studie en planning.
In de mentoruren is plaats voor groep- en individuele begeleiding. Ook besteden we aandacht aan vaardigheden. Dit helpt de leerling goede studiemethoden en een studiehouding te ontwikkelen.

Jaarlijks houden we in een van de eerste weken van het schooljaar voor alle groepen monti-dagen. De monti-dagen van het eerste leerjaar vinden plaats op school. Voor hulp tijdens de monti-dagen doen we een beroep op ouders.

De monti-dagen voor het tweede leerjaar houden we op school. Het programma staat in het teken van samenwerken. De activiteiten vinden zowel binnen de eigen mentorgroep plaats als met de andere groepen samen. Voor hulp tijdens deze dagen doen de mentoren een beroep op ouders.

De derdejaarsleerlingen krijgen een individuele mentor toegewezen voor de begeleiding van het studieproces, waarbij ook de persoonlijke aspecten aandacht krijgen. De groepsmentor begeleidt de groep en de processen die zich hierin afspelen. Er is ruim aandacht voor het keuzeproces naar de toekomst. De leerlingen kiezen namelijk aan het eind van het derde jaar hun profielvakken. De monti-dagen in het derde jaar worden gehouden in Coevorden (mavo 3) en Arnhem (havo 3). De mentoren doen voor hulp tijdens deze dagen een beroep op ouders.

In mavo-4, havo-4 en havo-5 hebben de leerlingen een persoonlijke mentor voor hun (studie)begeleiding. In het lesrooster zijn tijden vrijgemaakt waarop de mentor met zijn of haar leerlingen kan samenkomen.

De havo-4 leerlingen gaan tijdens de monti-dagen op kamp in de Ardennen. Zij dienen hiervoor in het bezit te zijn van een geldig grensdocument. Voor hulp tijdens deze dagen wordt door de mentoren een beroep gedaan op ouders. Mavo 4 en havo-5 werken tijdens de monti-dagen op school aan het profielwerkstuk. Mavo 4 gaat na het examen naar Rotterdam. Havo-5 gaat naar Antwerpen. Zij dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldig grensdocument en een Europese zorgpas.

bijgewerkt 6 januari 2020

Zoeken