tweefasen-vwo, havo en mavo

Onderbouw

Je werkt bij ons de eerste twee jaar op havo of op mavo niveau, soms zul je daar tussenin zitten. De eerste twee jaren zijn brugjaren, waarin je kunt bekijken welk niveau het beste bij je past.  Bij het eerste en tweede rapport krijg je een prognose: mavo of havo. Aan het einde van het jaar bepaalt de docentenvergadering of je je opleiding op havo, mavo of op een ander niveau afmaakt. Voor inzet, zelfstandigheid, samenwerken krijg je een aparte waardering. Voor de bovenbouw op onze school en in het vervolgonderwijs zijn deze vaardigheden van groot belang. Wij vinden het heel belangrijk dat je ziet of je daarin vooruit gaat. Ook wordt bijgehouden of je achterstanden hebt. Driemaal per jaar hebben jij en je ouders met je mentor een gesprek over je rapport.

In de eerste 2 jaren krijg je lessen Nederlands, Engels en wiskunde, mentoruur en vier leergebieden. Dat zijn mens & maatschappij, mens & natuur, Internationale communicatie, en kunst, cultuur en bewegen. 

Je krijgt daarnaast keuzecursussen als extra onderwijsaanbod.

Het doel van keuzecursussen is om je  - naast leergebieden/vakken - de gelegenheid te geven je te verdiepen in een onderwerp of vaardigheid die jou interesseert of waar je nieuwsgierig naar bent. Je volgt keuzecursussen op maandag, woensdag en vrijdag. Je kunt je daarvoor zelf inschrijven. Er zijn wel 90 keuzes waaronder ‘koken’, ‘museumgids junior’, ‘sport’ en ‘games maken’. Je kunt je ook extra verdiepen in een leergebied/vak bijvoorbeeld in taal, rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels of Frans. Sommige leerlingen worden door de coördinator voor zo'n remediërende cursus ingeschreven. Dit op advies van de vakdocent. Voor de overige twee dagen kunnen zij zich dan vrij inschrijven.
Bij keuzecursussen word je beoordeeld op je vaardigheden (inzet, zelfstandigheid en samenwerken). Je kunt een O, een V of een G krijgen. De docent ‘middelt’ deze letters en komt hiermee tot een eindbeoordeling ("de persoonlijke ontwikkeling") voor de keuzecursus, bestaande uit één letter. 
Voor een voorbeeld van het keuzecursusaanbod klik op  

aanbod keuzecursussen periode 1 verkort.pdf

Maatschappelijke stage

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben de keuze of ze de Maatschappelijke Stage opnemen in hun onderwijsprogramma of niet. Montessori College Arnhem heeft ervoor gekozen om door te gaan met de Maatschappelijke Stage. De stage vindt grotendeels plaats in het tweede leerjaar en behelst 25 uur. De stage wordt buiten schooltijden gelopen. In de bovenbouw wordt van de leerlingen nog 5 uur inzet verwacht als schoolsteward. 
Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Het is een stimulering van het Burgerschap en daarnaast sluit de Maatschappelijke Stage ook volledig aan bij de visie en doelen van onze school.
De hulp van ouders bij het meedenken over de maatschappelijke stage en het mee zoeken naar stageplekken (binnen hun netwerk) wordt zeer op prijs gesteld. U kunt contact opnemen met de stage coördinator Jimmy Deegens.

Bovenbouw

Vanaf het derde leerjaar tweefasen-vwo, havo en mavo werken we i.v.m. het examenprogramma niet met leergebieden of keuzecursussen, maar met vakken.

Keuzewerktijd

In mavo 3 en 4 en in havo 3 krijg je drie maal per week keuzewerktijd (KWT): op de dinsdag, woensdag en donderdag.  KWT is een werkuur waarin je zelfstandig aan de slag gaat met het vak waaraan jij wilt werken. Je kiest zelf voor welk KWT uur je je inschrijft. Mentoren en vakdocenten kunnen leerlingen adviseren een bepaald KWT te kiezen. 
KWT wordt in clusters aangeboden, zodat je tijdens het KWT-uur aan meerdere vakken van dat cluster kunt werken. De clusters zijn mens en maatschappij, mens en natuur, internationale communicatie, Nederlands, rekenen/wiskunde. Er zijn meerdere docenten en lokalen tot je beschikking. Je schrijft je iedere week in voor vier KWT uren. Bij deze inschrijving geef je aan voor welk vak je wilt werken, wat je gaat doen, en wie/wat je daarvoor nodig hebt. Inschrijven doe je elektronisch. Hoe dat gaat is op de mentorsite te vinden, zodat jij en je ouders weten hoe het werkt.

Examen

In de bovenbouw mavo (klas 3 en 4) en bovenbouw havo (klas 3, 4 en 5) werk je aan je examen. Je schrijft en presenteert dan ook je profielwerkstuk (mavo en havo). Ook zijn er in havo 4 en mavo 3 modules waarin de samenhang tussen de vakken duidelijk wordt, bijvoorbeeld in de profielmodule Totalitaire Staat (havo 4) of  Verbranding (mavo 3).

Examen mavo

In 2016 is een einde gekomen aan de eigen afsluiting voor de mavo, die wij sinds de oprichting van de school in 1966 met succes hebben gehanteerd. De mavo-leerlingen doen vanaf 2016 voor alle vakken mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere mavo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

Van mavo naar havo 

Leerlingen die bij ons hun mavo diploma gehaald hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar havo 4/5 en zo hun havo diploma halen.

Examen havo

De havo-leerlingen doen mee met de centraal schriftelijke examens, net als op de andere havo-scholen. 
De landelijke zak/slaagregeling geldt.

Exameneisen mavo en havo

Sinds het examenjaar 2012 geldt een nieuwe zak/slaagregeling in het voorgezet onderwijs (mavo en havo).Bovenop de bestaande eisen moet de kandidaat voor de vakken waarin hij/zij het centraal examen doet, gemiddeld tenminste een 5,5 halen om te kunnen slagen. Bovendien geldt vanaf het examenjaar 2013 voor de havo dat van de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) er maximaal één mag worden afgesloten met het eindcijfer 5.  Voor de havo wordt het CKV cijfer in het examenjaar 2018 toegevoegd aan het combinatiecijfer (literatuur, profielwerkstuk en maatschappijleer).
Voor de mavo geldt dat het "kernvak" (Nederlands) minimaal moet worden afgesloten met het eindcijfer 5. 
Voor de mavo geldt net zoals voor de havo de landelijke zak/slaagregeling.  

Voor de havo en de mavo geldt dat de rekentoets moet worden afgelegd. Het cijfer wordt op de cijferlijst vermeld. De rekentoets telt niet mee voor de zak/slaagregeling.

Ouders en leerlingen van de examenklassen mavo en havo krijgen aan het begin van het schooljaar het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting uitgereikt. Daar staat ook de zak/slaagregeling in. Je kunt ook de site van de DUO-IB groep raadplegen (https://duo.nl/particulieren/). Op de eerste ouderavond van het jaar wordt het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting besproken.

Tweefasen-vwo

Ben jij een uitblinkende havo leerling? Dan kun je bij ons de tweefasen-vwo doen. Dit bieden wij aan in samenwerking met het Beekdal Lyceum. Het biedt je de kans om in 6 jaar het VWO te doen, terwijl je onderweg het havo diploma haalt. In havo 4 en 5 volg je bij ons het VWO programma. Je doet in havo 5 het havo examen. In het zesde jaar ga je naar Beekdal Lyceum om daar in één jaar VWO te doen. Door de nauwe samenwerking tussen Beekdal en Montessori blijf je op een montessoriaanse wijze werken, zodat de overgang drempelloos  verloopt. We hebben er alle vertrouwen in dat dit een uitdagende en veilige route is voor de leerlingen die VWO potentie hebben. Voor meer informatie, klik op...


Presentatie Open Huis 2FV januari 2017.pptx

Twee fasen vwo folder december 2016.pdf

Ouders en leerlingen van havo 3 worden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst in het tweede trimester. Ouders van havo 4/5 hebben zitting in de klankbordgroep tweefasen-vwo. Deze komt drie maal per jaar bijeen. Het overgangsreglement 17-18 is te vinden bij "overgangseisen" op de website.

Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen? Zie het laatste nieuws op onze website of klik op....

https://youtu.be/2DT3DkbwRvQ

Informatica of filosofie als extra vak

Leerlingen die in havo 3 zitten kunnen informatica of filosofie als achtste (= extra) vak opnemen in het vakkenpakket van havo 4. Leerlingen worden in 2 jaar (havo) of 3 jaar (vwo) voorbereid op het schoolexamen. Dit wordt Quadraam breed aangeboden. Uitgangspunt is dat de leerlingen van Quadraamscholen bovenschools zelfstandig met de leerstof aan de gang gaan. Leerlingen volgen de lessen van de Quadraamdocent via videolessen, via digitale instructie (elektronische leeromgeving) én via fysieke bijeenkomsten. De videolessen en fysieke bijeenkomsten zijn beperkt. Hierdoor vraagt het vak aanzienlijke zelfstandigheid en discipline van leerlingen.

Cambridge Exams in havo 4 en mavo 3

In 2018 -2019 gaat de sectie Engels in 4 havo en 3 mavo starten met het aanbieden van het Cambridge Exams programma. Als de leerling hiervoor slaagt, krijgt hij of zij een internationaal erkend certificaat. Het niveau ligt één niveau hoger dan het regulier eindexamen niveau mavo en havo. Begin van het schooljaar vindt de werving van leerlingen plaats. Rond oktober/november 2018 start het programma. Het programma loopt ongeveer een jaar. Leerlingen doen examen in november/december van hun eindexamenjaar. Voor de havo leerlingen wordt het programma in de reguliere lessen Engels verwerkt, voor de mavo leerlingen komt er een speciaal KWT-uur.

Rekenen

De politiek heeft besloten dat vanaf uiterlijk 2020 rekenen één van de 4 kernvakken van het examen wordt. Naast Nederlands, Engels en Wiskunde gaat Rekenen dan deel uitmaken van de zak- en slaagregeling voor kernvakken. Ook in de overgangsregeling gaat rekenen dan meetellen als kernvak. Een definitief besluit hierover is nog niet gevallen.

Voor alle vo-leerlingen geldt op dit moment dat de rekentoets nog steeds een verplicht onderdeel is van het eindexamen, dit is opgenomen in het Eindexamenbesluit vo in de artikelen 49 (vmbo) en 50 (havo-vwo). Een leerling heeft vier kansen en moet de rekentoets ten minste één keer hebben afgelegd om een vo-diploma te kunnen behalen. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen en onderdeel van de slaag-zakregeling, maar de hoogte van het cijfer telt niet mee. Dit is per 15 maart 2018 voor alle schooltypen gelijk getrokken in het Eindexamenbesluit vo.

Montessori College Arnhem anticipeert op deze nieuwe richtlijnen. Om de politieke grilligheid voor te blijven, zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart met een doorlopende leerlijn rekenen. Deze lijn gaan we versterken en vanaf 2016 voortzetten zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn als het rekenen een wettelijk verplicht kernvak is geworden.

Bovenstaande leidt tot onderstaande aanpak

Kern van de aanpak is een doorlopende leerlijn waarbij maatwerk en integratie het uitgangspunt is. Door steeds te meten d.m.v. voortgangstoetsen kunnen we leerlingen extra materiaal en ondersteuning aanbieden op de rekendomeinen die dat nodig hebben. Indien nodig bieden we in de vorm van KWT of RT extra rekenondersteuning. Door de samenwerking met de overige (exacte) vakken bieden we een geïntegreerde en samenhangende rekenaanpak die voor de leerlingen veel duidelijkheid en structuur zal opleveren.

Schoolopbouw

Leerjaar 6    
TWEE
FASEN-VWO*    
Leerjaar 5     HAVO TWEE
FASEN- VWO
Leerjaar 4 MAVO   HAVO TWEE
FASEN-VWO
Leerjaar 3 MAVO   HAVO  
Leerjaar 2
HAVO/MAVO
 
Leerjaar 1   HAVO/MAVO
 

* in samenwerking met Beekdal Lyceum

bijgewerkt 3 december 2019

Zoeken