Contact ouders-school

Inhoudsopgave

Ouderparticipatie - Driehoek leerling, ouders, mentor - Klankbordgroepen eerste en tweede jaar - Rapporten - Its Learning* en Magister - Ouderavonden - Medezeggenschap - Telefonisch contact - MCASchoolkrant, nieuwsbrief en website - Klachtentrajecten - De schooldecaan - Begeleiding van leerlingen - HuiswerkbegeleidingZorgadviesteam - Dyslexie - Passend onderwijs

Ouderparticipatie

Het bestuur dient bij het nemen van beleidsbeslissingen rekening te houden met de inbreng van de medezeggenschapsraad. In dit overlegorgaan zitten ouders, leerlingen, onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel.
Via de medezeggenschapsraad van de school kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Andere ouders zijn meer direct praktisch bij de school betrokken. Zo kunnen er helpende ouders behulpzaam zijn bij de uitvoering van mentordagen, of een keuzecursus geven.
Natuurlijk is het alleen maar mogelijk om deze ouderparticipatie voort te zetten als ouders daaraan willen deelnemen. Als uw belangstelling is gewekt, kunt u contact opnemen met de directeur of een afdelingsleider/teamleider.

Driehoek leerling, ouders, mentor

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het leren en bij hun ontwikkeling, willen we een open en eerlijke communicatie binnen de driehoek leerling, school (mentor) en ouders. De driehoek is bij voorkeur gelijkzijdig en compact. Bovenaan staat de leerling, aan de voet van de driehoek zijn de mentor en de ouders. De een staat niet los van de ander. Ieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid, allen werken aan een goede relatie
• De leerling is in gesprek met de mentor (bijvoorbeeld in de les of in het individuele mentoruur),
• de ouders zijn thuis in gesprek met hun kind,
• en de school (mentor) is in gesprek met de ouders (bijvoorbeeld op ouderavonden en rapportagegesprekken).
Ouders en mentor zijn partners in opvoeden en onderwijzen, zij zorgen voor een veilige omgeving. Ook de leerling heeft een taak in een goede communicatie. Vertrouwen, open communicatie en regelmatige informatie/contact zijn de basis voor een geslaagde samenwerking. Het ideaal is dat kind, ouder en mentor evenveel ruimte krijgt om een bijdrage te leveren, dat ieder elkaar goed genoeg kent om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. De leerling kan zo gedijen in een veilige omgeving en naar zijn vermogens presteren. Wat telt is het resultaat voor dit kind!

De school streeft er naar de communicatie driehoek bevorderen via klankbordgroepen, ouderavonden, mentorgesprekken, rapportagegesprekken etc. zoals hierna beschreven.

Klankbordgroep eerste en tweede jaar; klankbordgroep tweefasen-vwo

In het eerste en tweede jaar zijn er klankbordgroepen bestaande uit ouders van een bepaald jaar en een afdelingsleider. De klankbordgroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs. Ook de leerroute tweefasen-vwo heeft een klankbordgroep van ouders.
Informatie over klankbordgroep krijgt U op de ouderavonden. U kunt ook contact opnemen met de afdelingsleiders

Rapporten

Ouders krijgen drie maal per jaar gelegenheid om met de mentor en hun kind te spreken over de resultaten die vermeld zijn op de werkoverzichten en op het rapport (rapportageavonden). We verwachten dat ouders komen, ook als het met hun kind goed gaat op school. Leerlingen gaan altijd mee. Ouders/ leerlingen kunnen zich via itslearning inschrijven, ze krijgen hiervoor een uitnodiging per e-mail of itslearning van zoon/dochter. Voor data zie de kalender > jaarkalender op de website.

Its Learning en Magister

Via Its Learning kunt u het huiswerk (6 weken vooruit) en het nieuws van het leergebied/vak zien. Via Magister kunt u de resultaten van uw zoon/dochter per leergebieden/vak zien. 

Ouderavonden

De school kent groepsouderavonden en rapportageavonden. Tijdens de groepsouderavonden komen de ouders van een mentorgroep en de mentor(en) bij elkaar om samen van gedachten te wisselen. In het informatieboekje hoofdstuk 05 tot en met 08 vindt u een globale inhoudsopgave van die ouderavonden. Wij zijn ons ervan bewust dat de school veel vraagt van ouders. Het kan voorkomen dat in één maand naast een groepsouderavond een rapportageavond plaatsvindt. Wij hopen dat ouders het belang van deze ouderavonden inzien en zo mogelijk op alle avonden aanwezig zijn.

Medezeggenschap

Het onderwijs is stevig in beweging. Het Montessori-karakter van onze opleiding eist voortdurend onze aandacht. Over deze zaken en andere zaken willen wij graag met u, als ouder, van gedachten wisselen. Binnen welke structuur kan dat het meest duidelijk gebeuren?
U kunt via de medezeggenschapsdeelraad meepraten en -denken over de ontwikkelingen binnen de opleiding.
Ook kunt u als ouderafgevaardigde zitting nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Quadraam - het bestuur waaronder onze school valt - en uw bijdrage leveren aan bovenschoolse beleidszaken

Telefonisch contact

Soms is het lastig om telefonisch contact met medewerkers van school te krijgen, omdat de leerkrachten hun lessen geven en ook de andere medewerkers niet constant achter hun bureau zitten. Hoe kunt u proberen om toch op het goede moment met de juiste persoon contact te hebben?

  • Telefonisch contact met een leerkracht of mentor kunt u het best leggen door naar school te bellen en een telefoonnummer (en korte informatie over de reden van het telefoontje) achter te laten. De betrokkene neemt dan contact met u op.
  • U kunt ook per email contact opnemen. De adressen van het personeel staan op de website bij: "schoolgids" onder "adressen" (H 14).
  • Telefonisch contact met de decanen bij voorkeur op donderdag.

MCASchoolkrant, nieuwsbrief en website

Drie maal per jaar komt de MCASchoolkrant uit. Om verzendkosten te besparen geven wij dit blad aan de leerlingen mee. Als leerlingen tijdens de verspreiding van het blad afwezig zijn kunnen ze het later bij de administratie ophalen. De MCASchoolkrant staat ook op de website bij het nieuws. 
De school stuurt de ouders per e-mail nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen op school. Het kan gaan over bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad, een schoolfeest, een prijsvraag of inschrijving voor een ouderavond. De nieuwsbrieven staan op de website bij het nieuws.
Op de website staat nog verdere informatie: o.a. de Schoolgids en de jaarkalender.

Klachtentrajecten

In de praktijk blijkt dat er grofweg twee soorten klachten zijn: klachten over schoolorganisatorische zaken en klachten over machtsmisbruik. Dit onderscheid is van belang, omdat het omgaan met een klacht verschilt naar de aard van de klacht.

Klachten over schoolorganisatorische zaken gaan bijvoorbeeld over beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas of veiligheid in het gebouw. In eerste instantie zult u dit proberen op te lossen samen met de persoon of de verantwoordelijke in kwestie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u daarvoor terecht bij de afdelingsleider of de directeur. Deze zal dan met u en /of uw kind zoeken naar mogelijke oplossingen. Wij verzoeken de klacht schriftelijk te formuleren en op te sturen aan de schoolleiding.
Indien onze school niet naar wens omgaat met de klacht, kunt u contact opnemen met Nicoline Broekhuis  onze externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon of met de Landelijke Klachtencommissie voor open­baar en algemeen toegankelijk onderwijs, Postbus 162, 3440 AD Woerden (0348-405245  www.onderwijsgeschillen.nl ).

Klachten over machtsmisbruik gaan over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Bij (vermoeden van) machtsmisbruik kan het effect op degene die het overkomt aanzienlijk zijn en is het vaak niet mogelijk of wenselijk met de aangeklaagde persoon of personen de klacht eerst te bespreken. In zo’n geval richt u of uw kind zich rechtstreeks tot de interne contactpersoon: Louise Gommers(zie hieronder en ook in H 13  en H 14). Deze zal dan samen met u en/of uw kind bespreken hoe dit probleem of deze klacht het beste kan worden aangepakt. Als het nodig blijkt om verdere stappen te ondernemen, verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u verder helpen bij het zoeken naar de beste oplossing of de beste weg. U en uw kind kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwens­persoon Nicoline Broekhuis.

Voor klachten over machtsmisbruik kunt u zich richten tot:

De interne contactpersoon:
Paulien Vos
Tobias Klutman

De externe vertrouwenspersoon:
Nicole Broekhuis
e-mail: n.broekhuis@outlook.com. 

De schooldecaan

De schooldecaan geeft ouders en leerlingen advies bij het kiezen van een school of een beroep. Zij helpt bij het zoeken naar een oplossing voor leerlingen die voortijdig de school verlaten. In overleg met de mentor licht zij het kiezen van de vakkenpakketten en de consequenties daarvan toe. Voor een gesprek met de decaan kunt u telefonisch een afspraak maken.

Begeleiding van leerlingen

De leerlingbegeleiding ligt in eerste instantie bij de mentoren. Maar er kunnen zich situaties voordoen die buiten de taken en competenties van de mentoren liggen. Dan zal het ondersteuningsteam samen met de ondersteuningscoördinator het overnemen en in nauw contact tussen leerling en indien nodig ouders en / of externe instellingen een bijdrage leveren om de problemen op te lossen. De school doet dit op basis van een ondersteunings/zorgplan. Voor het jaarplan schoolondersteuning kun je contact opnemen met Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator: g.reinten@montessoriarnhem.nl

Huiswerkbegeleiding

De leerlingen worden door docenten en mentoren goed geholpen met de aanpak van het werk thuis en op school. Ook in het mentoruur wordt hier aandacht aan besteed. Heeft de leerling toch extra begeleiding nodig, dan kan een beroep gedaan worden op de hulp van Bureau Avant huiswerkbegeleiding, studiecoaching en bijles (bureauavant.montessori@gmail.com).

Voor meer informatie: Bureau Avant 2016-2017.pdf
Deze hulp (www.bureau-avant.nl) moet door de ouders zelf bekostigd worden. LWOO leerlingen kunnen op kosten van school twee middagen per week (twee uur per middag) huiswerkbegeleiding krijgen. 
Voor vragen over de bekostiging kun je terecht bij onze ondersteuningscoördinator Gerda Reinten (g.reinten@montessoriarnhem.nl).
Voor overige vragen kun je terecht bij Hulya Kulaksiz van Bureau Avant Huiswerkbegeleiding.
T: 06-53856995
E: bureauavant.montessori@gmail.com
W: www.bureau-avant-huiswerkbegeleiding.nl

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Voor meer informatie:

Info jeugdgezondheidszorg voor de schoolgids VO def.pdf

Zorgadviesteam

De school kent een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is een groep deskundigen die zich één keer in de zes weken buigt over de problematiek van een aantal leerlingen. Wanneer een mentor grote problemen bij een leerling signaleert, maakt deze in overleg met de zorginnovator en het team een actieplan. Als na verloop van tijd geen duidelijke verbetering te zien is, kan er in samenspraak met de ouders besloten worden de leerling te bespreken in het ZAT. De ouders geven daarvoor schriftelijk hun toestemming.
Het ZAT formuleert een aantal adviezen. Deze worden met de mentor en de ouders besproken en aan de hand daarvan wordt een nieuw plan gemaakt met als doel de leerling te helpen en later te kijken of deze hulp het gewenste effect heeft. Het ZAT bestaat uit: de afdelingsleiders, pedagogisch conciërge, de zorginnovator, ambulant begeleider, de schoolarts, de ambtenaar schoolzaken van de gemeente Arnhem, een orthopedagoog en de schakelfunctionaris onderwijs van Bureau Jeugdzorg.
Er is een ‘protocol Zorgteam’ dat aan ouders wordt toegestuurd die met het ZAT te maken krijgen. Op aanvraag kan het ook naar andere ouders worden toegestuurd. 

Dyslexie

Kort samengevat ziet de dyslexieroute er als volgt uit:

  1. Klassikale screening brugklas, voorafgaand aan kerstvakantie: dictee en leestest
  2. Doortesten, daar waar nodig, na de kerstvakantie
  3. Na testen volgt advies:
  4. Remediërende cursussen: spellen/lezen> ondersteuning gefaciliteerd door school of
  5. Individuele hulp door remedial teacher > extern, niet gefaciliteerd door school
  6. Ouders worden geïnformeerd over voortgang.

Ad punt 4: uw kind heeft behoorlijke spelling- of leesproblemen en heeft ondersteuning nodig om de vakken op school beter te kunnen volgen. Uw kind kan hiertoe speciale remediërende taalcursussen volgen voor zowel spellen en/of begrijpend/technisch lezen. Deze speciale keuzecursussen worden verzorgd door vakdocenten Nederlands en de cursussen worden op school aangeboden, op vaste tijdstippen (Monti-tijd) na de reguliere lessen.

Ad punt 5: Indien er sterke aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van dyslexie dienen ouders individuele hulp door remedial teacher in te schakelen. Deze hulp wordt niet gefaciliteerd en vindt extern plaats. 

NB: Om voor een (deels door school vergoed) dyslexie-onderzoek bij Quadraam Diagnostiek en Advies in aanmerking te komen, dient een leerling 6 maanden intensieve ondersteuning op het gebied van spelling en lezen te hebben gehad. Deze intensieve, individuele begeleiding bieden wij echter niet op school.

Dyslexieverklaring
Is een leerling reeds in bezit van een dyslexieverklaring of krijgt hij tijdens de schooltijd deze verklaring, dan handelt de school volgens richtlijnen intern dyslexiebeleid Montessori College Arnhem, dit beleid is gebaseerd op Protocol Dyslexie vo.

Voor meer informatie klik op

Presentatie Open Huis jan 2017 Dyslexie.pptx

Bij vragen kunt u zich richten tot het dyslexieteam. Het dyslexieteam van de school wordt gevormd door:

Jeanette Muurmans, j.muurmans@montessoriarnhem.nl  (dyslexiecoördinator/beleidsmatig)
Offra Drop, o.drop@montessoriarnhem.nl (dyslexiecoördinator/uitvoerend)
Gerda Reinten, g.reinten@montessoriarnhem.nl (ondersteuningscoördinator zorg algemeen)

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of een ontwikkelingsstoornis bij leren of gedrag hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs (moet krimpen!). Of met extra begeleiding op een gewone school. Onze school heeft daar het afgelopen jaren samen met de Quadraamscholen in het samenwerkingsverband SWV 25.06 vorm aan gegeven.
Iedere school heeft een school-ondersteunings-profiel (SOP) opgesteld. Het SOP beschrijft de in de school aanwezige experts, voorzieningen, het gebouw en samenwerking met partners. Het geeft daarnaast ook aan wat de grenzen aan deze ondersteuningsmogelijkheden zijn en wat de ambities van de school op dit gebied zijn. 
Het school-ondersteunings-profiel (SOP) van Montessori College Arnhem is op aanvraag op school te verkrijgen.
Voor passend onderwijs krijgen wij (beperkte) faciliteiten voor ambulante begeleiding. Deze zetten we in voor de rugzakmentoren, observaties, hulpvragen en coaching van het team in- en buiten de klas. 

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Er worden verschillende vormen van ondersteuning onderscheiden.

1. Basisondersteuning

Deze is toegankelijk voor alle leerlingen zonder extra indicatie of toewijzing. Het is regulier ondersteuningsaanbod, geen individueel maatwerk. De mentor heeft de regie en overlegt met de ouders. Voorbeelden van basisondersteuning zijn; faalangstreductietraining, mentoraat, decanaat, steunlessen rekenen-en of taallessen. De basisondersteuning wordt nog uitgebreid met ondersteuning op het gebied van dyscalculie, sociale vaardigheidstraining en een protocol medisch handelen.

2. Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is in twee categorieën ingedeeld.

2.1. extra ondersteuning binnen school
Als een leerling meer dan de basisondersteuning nodig heeft, dan kan hij/zij voor lichte ondersteuning in aanmerking komen. Na contact met ouders kan de mentor de leerling in het ondersteuningsteam of in het zorgadviesteam (ZAT) bespreken. De school stelt een groepsplan of een individueel ontwikkelingsperspectief op met de leerling en ouders. In dit ontwikkelingsperspectief staat welke ondersteuning de leerling krijgt op de gebieden: aandacht, tijd, onderwijsmaterialen, expertise, ruimtelijke omgeving en samenwerking met andere instanties.

De extra ondersteuning ziet er als volgt uit:

> De ambulant begeleiders, die werkzaam zijn op Montessori College Arnhem, bieden hulp bij het begeleiding van leerlingen, het verrichten van onderzoek, maar ook coaching van docenten (individueel en binnen teams). De ambulant begeleiders maken ook deel uit van het begeleidingsteam van de Werkplaats, een vast opvang punt in school dat in september 2015 gaat starten.
 
> De Werkplaats is een opvangpunt voor leerlingen met rugzakfinanciering, voor leerlingen met clusterindicatie en voor leerlingen die tijdelijk extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook is de Werkplaats bedoeld voor leerlingen die tijdelijk in een rustige omgeving moeten werken. Op deze manier combineren we de huidige opvang door onze pedagogische conciërge met opvang van leerlingen met clusterindicatie of met structurele gedrags- en/of psychiatrische problemen.
De Werkplaats is een apart lokaal waar leerlingen op vaste momenten (begin of eind  van de dag; tussenuren; pauzes) begeleiding krijgen op het gebied van studie, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. De bedoeling is overigens dat zij zoveel mogelijk in de gewone les (90%) zitten. Het werkplaatsteam verzorgt behalve de begeleiding ook de transfer naar de docent in de klas.

2.2. Voortgezet speciaal onderwijs
Als de bovengenoemde basis- en extra ondersteuning niet helpt, dan is verwijzing voortgezet speciaal onderwijs mogelijk. Verwijzing loopt via het Samenwerkingsverband en gaat altijd in samenspraak met de ouders en de leerlingen.

Voor vragen over passend onderwijs kun je contact opnemen met: Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator 
g.reinten@montessoriarnhem.nl

Bijgewerkt: 19 januari 2018 

Zoeken