Klachten

Klachtentrajecten

In de praktijk blijkt dat er grofweg twee soorten klachten zijn: klachten over schoolorganisatorische zaken en klachten over machtsmisbruik.

Klachten over schoolorganisatorische zaken gaan bijvoorbeeld over beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas of veiligheid in het gebouw. In eerste instantie zult u dit proberen op te lossen samen met de persoon of de verantwoordelijke in kwestie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u daarvoor terecht bij de afdelingsleider of de directeur. Deze zal dan met u en /of uw kind zoeken naar mogelijke oplossingen. Klachten over machtsmisbruik

gaan over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Bij machtsmisbruik kan het effect op degene die het overkomt aanzienlijk zijn en is het vaak niet mogelijk of wenselijk met de aangeklaagde persoon of personen de klacht eerst te bespreken. In zo’n geval richt u of uw kind zich rechtstreeks tot de vertrouwenspersoon. Deze zal dan samen met u en/of uw kind bespreken hoe dit probleem of deze klacht het beste kan worden aangepakt. Als het nodig blijkt om verdere stappen te ondernemen, verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u verder helpen bij het zoeken naar de beste oplossing of de beste weg. Zowel de interne contactpersoon als de externe vertrouwenspersoon heeft een plicht tot geheimhouding. Dit geldt niet voor situaties die vallen onder het strafrecht. In dat geval is melding aan justitie verplicht. Voor klachten over machtsmisbruik kunt u zich richten tot:


Vertrouwenspersoon

Paulien Vos: p.vos@montessoriarnhem.nl)
Tobias Klutman: t.klutman@montessoriarnhem.nl)

 Telefoon school: 026-3209830

De externe vertrouwenspersoon:

Nicoline Broekhuis: n.broekhuis@outlook.com


Ook kunt u voor beide soorten klachten rechtstreeks terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC), Postbus 162, 3440 AD Woerden (0348-405245; www.lgc-lkc.nl).

 


Zoeken