Contact Ouders - School

Ouderparticipatie

Het bestuur dient bij het nemen van beleidsbeslissingen rekening te houden met de inbreng van de medezeggenschapsraad (MR). In dit overlegorgaan zitten ouders, leerlingen, onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Via de medezeggenschapsdeelraad van de opleiding kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Andere ouders zijn meer direct praktisch bij de school betrokken. Zo kunnen er ouders behulpzaam zijn bij de uitvoering van mentordagen, of een keuzecursus geven.

Natuurlijk is het alleen maar mogelijk om deze ouderparticipatie voort te zetten als ouders daaraan willen deelnemen. Als uw belangstelling is gewekt, kunt u contact opnemen met een van de afdelingsleiders.

Driehoek leerling, ouders en mentor

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het leren en bij hun ontwikkeling, willen we een open en eerlijke communicatie binnen de driehoek leerling, school (mentor) en ouders. De driehoek is bij voorkeur gelijkzijdig en compact. Bovenaan staat de leerling, aan de voet van de driehoek zijn de mentor en de ouders. Het een staat niet los van het ander. Ieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid, allen werken aan een goede relatie.

•  De leerling is in gesprek met de mentor (bijvoorbeeld in de les of in het individuele mentoruur).

•  De ouders zijn thuis in gesprek met hun kind.

•  De school (mentor) is in gesprek met de ouders (bijvoorbeeld op ouderavonden en rapportagegesprekken).

Ouders en mentor zijn partners in opvoeden en onderwijzen, zij zorgen voor een veilige omgeving. Ook de leerling heeft een taak in een goede communicatie. Vertrouwen, open communicatie en regelmatige informatie/contact zijn de basis voor een geslaagde samenwerking. Het ideaal is dat kind, ouder en mentor evenveel ruimte krijgt om een bijdrage te leveren, dat ieder elkaar goed genoeg kent om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. De leerling kan zo gedijen in een veilige omgeving en naar zijn vermogens presteren. Wat telt is het resultaat voor uw kind!

 De school wil de communicatie driehoek bevorderen via klankbordgroepen, ouderavonden, mentorgesprekken, rapportagegesprekken, zoals hierna beschreven.

Klankbordgroep eerste en tweede jaar; klankbordgroep tweefasen-vwo

Op school hebben we in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs. Ook de nieuwe leerroute tweefasen-vwo heeft een klankbordgroep voor ouders. Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

Rapporten

Ouders krijgen drie maal per jaar gelegenheid om met de mentor en hun kind te spreken over de resultaten die vermeld staan op het rapport (rapportageavonden). We verwachten dat ouders komen, ook als het met hun kind goed gaat op school. Leerlingen gaan altijd mee. Voor data zie de kalender > jaarkalender op de website.

Its Learning en Magister

Via Its Learning kunt u het huiswerk (6 weken vooruit) en het nieuws van het leergebied/vak zien. Via Magister kunt u de resultaten van uw zoon/dochter per leergebieden/vak zien.

Ouderavonden

De school kent groepsouderavonden, rapportageavonden en, indien er behoefte aan is, een open ouderavond. Over de rapportageavonden bent u al eerder in de schoolgids geïnformeerd. Tijdens de groepsouderavonden komen de ouders van een mentorgroep en de mentor(en) bij elkaar om samen van gedachten te wisselen. Bij de informatie over de verschillende leerjaren vindt u een globale inhoudsopgave van die ouderavonden. Wij zijn ons ervan bewust dat de school veel vraagt van ouders. Het kan voorkomen dat in één maand naast een groepsouderavond een rapportageavond plaatsvindt. Wij hopen dat ouders het belang van deze ouderavonden inzien en zo mogelijk op alle avonden aanwezig zijn.

Medezeggenschap

Het onderwijs is stevig in beweging. Het Montessori-karakter van onze opleiding eist voortdurend onze aandacht. Over deze zaken en andere zaken willen wij graag met u, als ouder, van gedachten wisselen. Binnen welke structuur kan dat het meest duidelijk gebeuren?

U kunt via de medezeggenschapsdeelraad (MR) meepraten en -denken over de ontwikkelingen binnen de opleiding.

Ook kunt u als ouderafgevaardigde zitting nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Quadraam - het bestuur waaronder onze school valt - en uw bijdrage leveren aan bovenschoolse beleidszaken.

Telefonisch contact

 

Soms is het lastig om telefonisch contact met medewerkers van school te krijgen, omdat de docenten hun lessen geven en ook de andere medewerkers niet constant achter hun bureau zitten. Hoe kunt u proberen om toch op het goede moment met de juiste persoon contact te hebben?

  • Telefonisch contact met een docent of mentor kunt u het best leggen door naar school te bellen en een telefoonnummer (en korte informatie over de reden van het telefoontje) achter te laten. De betrokkene neemt dan contact met u op.
  • U kunt ook per e-mail contact opnemen. De adressen van het personeel staan op de website bij: "schoolgids" onder "adressen".
  • Telefonisch contact met de decanen (havo en mavo) bij voorkeur op donderdag.

MCASchoolkrant, nieuwsbrief en website

Drie maal per jaar komt de MCA Schoolkrant digitaal uit. De MCA Schoolkrant staat op de home page van de website.

De school stuurt de ouders per e-mail nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen op school. Het kan gaan over bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad, een schoolfeest, een prijsvraag of inschrijving voor een ouderavond. De nieuwsbrieven staan op de website bij het nieuws.

Op de website staat nog verdere informatie: o.a. de schoolgids en de jaarkalender.

Klachtentrajecten

In de praktijk blijkt dat er grofweg twee soorten klachten zijn: klachten over schoolorganisatorische zaken en klachten over machtsmisbruik. Dit onderscheid is van belang, omdat het omgaan met een klacht verschilt naar de aard van de klacht.

Klachten over schoolorganisatorische zaken gaan bijvoorbeeld over beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas of veiligheid in het gebouw. In eerste instantie zult u dit proberen op te lossen samen met de persoon of de verantwoordelijke in kwestie. Komt u er samen niet uit, dan kunt u daarvoor terecht bij de afdelingsleider of de directeur. Deze zal dan met u en /of uw kind zoeken naar mogelijke oplossingen. Wij verzoeken de klacht schriftelijk te formuleren en op te sturen aan de schoolleiding.
Indien onze school niet naar wens omgaat met de klacht, kunt u contact opnemen met mevrouw Nicole Broekhuis, onze externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon of met de Landelijke Klachtencommissie voor open­baar en algemeen toegankelijk onderwijs, Postbus 162, 3440 AD Woerden (0348-405245 www.onderwijsgeschillen.nl ).

Klachten over machtsmisbruik gaan over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Bij (vermoeden van) machtsmisbruik kan het effect op degene die het overkomt aanzienlijk zijn en is het vaak niet mogelijk of wenselijk met de aangeklaagde persoon of personen de klacht eerst te bespreken. In zo’n geval richt u of uw kind zich rechtstreeks tot de contactpersonen: Paulien Vos en Tobias Klutman (zie hieronder en ook in H 13  en H 14). Deze zal dan samen met u en/of uw kind bespreken hoe dit probleem of deze klacht het beste kan worden aangepakt. Als het nodig blijkt om verdere stappen te ondernemen, verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u verder helpen bij het zoeken naar de beste oplossing of de beste weg. U en uw kind kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwens­persoon Nicoline Broekhuis. 

Voor klachten over machtsmisbruik kunt u zich richten tot :

De vertrouwenspersonen:
Paulien Vos 
e-mail: p.vos@montessoriarnhem.nl

Tobias Klutman
e-mail: t.klutman@montessoriarnhem.nl

De externe vertrouwenspersoon:
Nicoline Broekhuis
e-mail: n.broekhuis@outlook.com.

De schooldecaan

De schooldecaan geeft ouders en leerlingen advies bij het kiezen van een school of een beroep. Zij helpt bij het zoeken naar een oplossing voor leerlingen die voortijdig de school verlaten. In overleg met de mentor licht zij het kiezen van de vakkenpakketten en de consequenties daarvan toe. Voor een gesprek met de decaan kunt u telefonisch een afspraak maken.

Begeleiding van leerlingen

De leerlingbegeleiding ligt in eerste instantie bij de mentoren. Maar er kunnen zich situaties voordoen die buiten de taken en competenties van de mentoren liggen. Dan zal het ondersteuningsteam samen met de ondersteuningscoördinator het overnemen en in nauw contact tussen leerling en indien nodig ouders en / of externe instellingen een bijdrage leveren om de problemen op te lossen. De school doet dit op basis van een ondersteuningsplan. Voor het jaarplan schoolondersteuning kun je contact opnemen met Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator: g.reinten@montessoriarnhem.nl

Huiswerkbegeleiding

De leerlingen worden door docenten en mentoren goed geholpen met de aanpak van het werk thuis en op school. Ook in het mentoruur wordt hier aandacht aan besteed. Heeft de leerling toch extra begeleiding nodig, dan kan een beroep gedaan worden op de hulp van Lyceo. Lyceo is een praktijk voor onder andere professionele huiswerkbegeleiding, examentraining, studiecoaching en bijles. Deze hulp zal door ouders zelf bekostigd moeten worden.

Impulsklas

 In het kader van passend onderwijs is er impulsklas opgezet. Dit betekent dat ze hun schoolwerk leren plannen, leren ‘leren’ en structureren, zodat ze overzicht hebben. Leerlingen leren manieren om beter te kunnen reflecteren op hun eigen leerproces. Er zal op een oplossingsgerichte manier worden gewerkt. Dit betekent dat we samen met de leerling niet blijven steken in de dingen die niet goed gaan, maar we juist positieve doelen gaan stellen. Wat wil de leerling graag leren en kunnen? Op deze manier willen we de leerling door middel van de Impulsklas een positieve ‘impuls’ geven, het gevoel dat leren en huiswerk maken ook op een plezierige manier kan. De leerling zal op deze manier mede-eigenaar worden van het eigen leerproces.

Montessori College Arnhem heeft een samenwerkingsverband met Lyceo. De impulsklas wordt door Lyceo verzorgd. Als uw kind een lwoo indicatie heeft, mag uw kind op kosten van school twee middagen per week deelnemen aan de Impulsklas. Welke dagen dit zullen zijn, zal afhangen van het lesrooster. Deelname aan deze middagen is niet verplicht. Wanneer uw kind hiervoor kiest, verwachten wij wel een actieve deelname van uw kind.

Voor vragen over de diensten van Lyceo en over de impulsklas kunt u terecht bij Hulya Kulaksiz.

T: 06-53856995
E: hulya.kulaksiz@lyceo.nl
W: www.lyceo.nl

Jeugdgezondheids zorg (JGZ)

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Voor meer informatie:

Info jeugdgezondheidszorg voor de schoolgids VO def.pdf

Zorgadviesteam

De school kent een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is een groep deskundigen die zich één keer in de zes weken buigt over de problematiek van een aantal leerlingen. Wanneer een mentor grote problemen bij een leerling signaleert, maakt deze in overleg met de ondersteuningscoördinator en het team een actieplan. Als na verloop van tijd geen duidelijke verbetering te zien is, kan er in samenspraak met de ouders besloten worden de leerling te bespreken in het ZAT. De ouders geven daarvoor schriftelijk hun toestemming.
Het ZAT formuleert een aantal adviezen. Deze worden met de mentor en de ouders besproken en aan de hand daarvan wordt een nieuw plan gemaakt met als doel de leerling te helpen en later te kijken of deze hulp het gewenste effect heeft. Het team bestaat uit: de afdelingsleiders, pedagogisch conciërge, ondersteuningscoördinator, ambulant begeleider, de schoolarts, de ambtenaar schoolzaken van de gemeente Arnhem, een orthopedagoog en de wijkcoach.
Er is een ‘protocol Zorgadviesteam’ dat aan ouders wordt toegestuurd die met het ZAT te maken krijgen.
Op aanvraag kan het ook naar andere ouders worden toegestuurd.

Dyslexie

Kort samengevat ziet de dyslexieroute er als volgt uit:

  1. Klassikale screening brugklas, voorafgaand aan kerstvakantie: dictee en leestest
  2. Doortesten, daar waar nodig, na de kerstvakantie
  3. Na testen volgt advies:
  4. Remediërende cursussen: spellen/lezen> ondersteuning gefaciliteerd door school of
  5. Individuele hulp door remedial teacher > extern, niet gefaciliteerd door school
  6. Ouders worden geïnformeerd over voortgang.

Ad punt 4: uw kind heeft behoorlijke spelling- of leesproblemen en heeft ondersteuning nodig om de vakken op school beter te kunnen volgen. Uw kind kan hiertoe speciale remediërende taalcursussen volgen voor zowel spellen en/of begrijpend/technisch lezen. Deze speciale keuzecursussen worden verzorgd door vakdocenten Nederlands en de cursussen worden op school aangeboden, op vaste tijdstippen (Monti-tijd) na de reguliere lessen.

Ad punt 5: Indien er sterke aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van dyslexie dienen ouders individuele hulp door remedial teacher in te schakelen. Deze hulp wordt niet gefaciliteerd en vindt extern plaats. 

Dyslexieverklaring
Is een leerling reeds in bezit van een dyslexieverklaring of krijgt hij tijdens de schooltijd deze verklaring, dan handelt de school volgens richtlijnen intern dyslexiebeleid Montessori College Arnhem, dit beleid is gebaseerd op Protocol Dyslexie vo.

Voor meer informatie klik op...

Presentatie Open Huis jan 2017 Dyslexie.pptx

Bij vragen kunt u zich richten tot het dyslexieteam. Het dyslexieteam van de school wordt gevormd door:

Offra Drop, o.drop@montessoriarnhem.nl (dyslexiecoördinatie) 
Jeanette Muurmans, j.muurmans@montessoriarnhem.nl (dyslexiebeleid)
Gerda Reinten, g.reinten@montessoriarnhem.nl (ondersteuningscoördinator/zorg algemeen)

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of een ontwikkelingsstoornis bij leren of gedrag hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Onze school heeft daar het afgelopen jaren samen met de Quadraamscholen in het samenwerkingsverband SWV 25.06 vorm aan gegeven. 

Zo heeft iedere school een school-ondersteunings-profiel (SOP) opgesteld. Het SOP beschrijft de in de school aanwezige experts, voorzieningen, het gebouw en samenwerking met partners. Het geeft daarnaast ook aan wat de grenzen aan deze ondersteuningsmogelijkheden zijn en wat de ambities van de school op dit gebied zijn. Het School Ondersteunings Profiel (SOP) van Montessori College Arnhem is op aanvraag te krijgen. Voor passend onderwijs krijgen wij (beperkte) faciliteiten voor (ambulante) begeleiding. Deze zetten we in voor begeleiding, observaties, hulpvragen en coaching van het team in- en buiten de klas. 

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Er worden verschillende vormen van ondersteuning onderscheiden.

1. Basisondersteuning

Deze is toegankelijk voor alle leerlingen zonder extra indicatie of toewijzing. Het is regulier ondersteuningsaanbod, geen individueel maatwerk. De mentor heeft de regie en overlegt met de ouders. Voorbeelden van basisondersteuning zijn; faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, mentoraat, decanaat, steunlessen rekenen-en of taallessen. De basisondersteuning wordt nog uitgebreid met ondersteuning op het gebied van dyscalculie.

2. Extra ondersteuning

Als een leerling niet genoeg heeft aan de basisondersteuning, dan kan hij/zij voor lichte ondersteuning in aanmerking komen. Na contact met ouders kan de mentor de leerling in het ondersteuningsteam of in het zorgadviesteam (ZAT) bespreken. De school stelt een groepsplan of een individueel handelingsplan op met de leerling en ouders. In dit handelingsplan staat welke ondersteuning de leerling krijgt op de gebieden: aandacht, tijd, onderwijsmaterialen, expertise, ruimtelijke omgeving en samenwerking met andere instanties. 
De extra ondersteuning op school ziet er als volgt uit:

> De ambulant begeleiders, die werkzaam zijn op Montessori College Arnhem, bieden hulp bij het begeleiding van leerlingen, het verrichten van onderzoek, maar ook coaching van docenten (individueel en binnen teams). De ambulant begeleiders maken ook deel uit van het begeleidingsteam van de Werkplaats, een vast opvangpunt in school. 
 
De Werkplaats is een opvangpunt voor leerlingen met een handelingsplan of ontwikkelingsplan. Deze leerlingen krijgen tijdelijk extra zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De Werkplaats is ook bedoeld voor leerlingen die tijdelijk in een rustige omgeving moeten werken: opvang door de pedagogische conciërge.
De Werkplaats is een apart lokaal waar leerlingen op vaste momenten (begin van de dag; tussenuren; pauzes) begeleiding krijgen op het gebied van studie, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. De bedoeling is overigens dat zij zoveel mogelijk in de les (90%) zitten. Het werkplaatsteam verzorgt behalve de begeleiding ook de transfer naar de docent in de klas.

Voortgezet speciaal onderwijs

Als de bovengenoemde basis- en extra ondersteuning niet helpt, dan is verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk. De verwijzing loopt via het Samenwerkingsverband en gaat altijd in samenspraak met de ouders en de leerling.

Voor vragen over passend onderwijs kun je contact opnemen met: Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator 
g.reinten@montessoriarnhem.nl

Zoeken