Bovenbouw; leerjaar 3, 4 en 5
Het derde leerjaar havo/mavo

Het derde jaar bestaat uit mavo-groepen en havo-groepen. In mavo-3 kiest de leerling uit de vakken Frans of Duits. Als de leerling voor Frans of Duits een onvoldoende heeft, kan hij/zij dit vak niet kiezen. De leerling kiest dus de taal die hij/zij met een voldoende afgesloten heeft. Indien de leerling voor beide talen een onvoldoende heeft, beslist de overgangsvergadering welke taal de leerling moet kiezen.  

HERKANSEN


Vanuit onze Montessori-visie is het belangrijk dat leerlingen in een veilig klimaat kunnen leren van fouten en dat ze daarbij heldere mogelijkheden hebben om te herkansen. Hierbij heeft de docent de rol van vakcoach. Als een leerling een toets wil herkansen, maakt hij of zij gebruik van een reflectie­formulier. De vakdocent geeft akkoord als er een goede voorbereiding is.  Vervolgens vindt de herkansing plaatst kort nadat de leerstof is behandeld.

We streven naar een herkenbare en eenduidige werkwijze waarbij ook recht wordt gedaan aan de ontwikkeling die leerlingen doormaken in de verschillende leerjaren.

Overzicht van het herkansingsbeleid leerjaar 3.

Leerjaar

Herkansingsregel

per jaar

3 mavo

1 herkansing van de voorgaande deeltaak.

1 reparatietoets uit DT1-6 in de inhaalweek (van niet eerder herkanst werk).

7 totaal

3 havo

1 herkansing van de voorgaande deeltaak.

1 reparatietoets uit DT1-6 in de inhaalweek .
(niet eerder herkanst werk).

7 totaal

(deze regeling is goedgekeurd door de MR op 25-09-2018)

 

INFORMATICA OF FILOSOFIE ALS EXTRA VAK IN HAVO 3

Leerlingen die in 2016-2017 in havo 3 zitten kunnen informatica of filosofie als achtste (= extra) vak opnemen in het vakkenpakket van havo 4. Leerlingen worden in 2 jaar (havo) of 3 jaar (vwo) voorbereid op het schoolexamen. Dit wordt Quadraam breed aangeboden. Uitgangspunt is dat de leerlingen van Quadraamscholen bovenschools zelfstandig met de leerstof aan de gang gaan. Leerlingen volgen de lessen van de Quadraamdocent via videolessen, via digitale instructie (elektronische leeromgeving) én via fysieke bijeenkomsten. De videolessen en fysieke bijeenkomsten zijn beperkt. Hierdoor vraagt het vak aanzienlijke zelfstandigheid en discipline van leerlingen.

CAMBRIDGE EXAMS IN MAVO 3 EN HAVO 4

In 2018 -2019  gaat de sectie Engels in 4 havo en 3 mavo starten met het aanbieden van het Cambridge Exams programma. Als een leerling hiervoor slaagt krijgt hij of zij een internationaal erkend certificaat. Het niveau ligt één niveau hoger dan het regulier eindexamen niveau mavo en havo. Begin van het schooljaar vindt de werving van leerlingen plaats. Rond oktober/november 2018 start het programma. Het programma loopt ongeveer een jaar. Leerlingen doen examen in november/december van hun eindexamenjaar. Voor de havo leerlingen wordt het programma in de reguliere lessen Engels verwerkt, voor de mavo leerlingen komt er een speciaal KWT-uur.

KEUZE EXTRA VAKKEN VOOR MAVO 4 OF HAVO 4

MAVO 4

De leerling kan een extra vak in mavo 4 kiezen als

 • het vak in de gemaakte clusterlijnen past
 • de keuze van het  extra vak niet tot een lesgroepssplitsing leidt
 • het gemiddelde cijfer van alle gekozen vakken voor mavo 4 een 7,0 of hoger is
 • bij een gemiddeld cijfer van 6,5 tot en met 6,9 wordt het besluit genomen door de overgangsvergadering. 
 • Bij het bepalen van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van het eindcijfer op het overgangsrapport op één decimaal nauwkeurig

HAVO 4

De leerling kan een extra vak in havo 4 kiezen als

 • het vak in de gemaakte clusters past
 • de keuze van het extra vak niet tot een lesgroepssplitsing leidt
 • de overgangsvergadering het extra vak toestaat

BENODIGDHEDEN IN HET DERDE LEERJAAR

Zie het eerste jaar, met de volgende wijzigingen. De woordenboeken c.q. atlassen zijn alleen nodig voor de vakken die de leerling gekozen heeft. Bij de practica van scheikunde, biologie en natuurkunde komt het voor dat de leerlingen werken met branders. Dat brengt risico's voor de veiligheid met zich mee. Het dragen van een hoofdbedekking - uit geloofsovertuiging - brengt een extra risico mee; daarom dient de hoofdbedekking gemaakt te zijn van wol of katoen, wol heeft de voorkeur. Voor een toelichting op de kledingvoorschriften bij practica zie kledingvoorschrijften bij practica en lichamelijke oefening.pdf
Het werken in het scheikundelokaal vraagt om aanvullende regels omdat het geoormerkt wordt als een laboratorium. Dit houdt in:

 • Niet eten en drinken in de lokalen
 • Geen make-up opbrengen. Ook geen lipbalsem o.i.d.
 • Geen deodorant spuiten
 • Niet tekenen op de tafels. Inkt met chemicaliën kunnen tot ongewenste reacties leiden

MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN HET DERDE LEERJAAR

De derdejaars leerlingen krijgen een mentor toegewezen voor de begeleiding van het studieproces, waarbij ook de persoonlijke aspecten aandacht krijgen. De mentor begeleidt ook de groep en de processen die zich hierin afspelen. Er is ruim aandacht voor het keuzeproces naar de toekomst. De leerlingen kiezen namelijk aan het eind van het derde jaar hun profielvakken (mavo en havo).

De monti-dagen van 3 mavo worden gehouden in Doetinchem, van 3 havo in Arnhem. De mentoren doen voor hulp tijdens deze dagen een beroep op ouders.

EXCURSIE ROUEN EN HAMBURG

De derdejaars havo-leerlingen gaan voor Frans 3 dagen op excursie naar Rouen (Normandië). Zij verblijven daar in gastgezinnen. Paspoort/ID kaart én internationale zorgpas is vereist. De derdejaars mavo-leerlingen gaan 3 dagen op excursie naar Hamburg. Zij logeren in een jeugdhostel. Paspoort/ID kaart én internationale zorgpas is vereist.


DE OUDERAVONDEN IN HET DERDE LEERJAAR

 • Voor data: zie de website > kalender > jaarkalender. De inhoud van de ouderavonden is als volgt:
  mavo-3:
 • monti-dagen (in Doetinchem) en kennismaking mentoren.
 • informatie over de sectoren, het keuzepakket voor mavo-4 en het programma van toetsing en afsluiting.
 • Informatie over de excursie naar Hamburg
 • havo-3:
  informatie over profielkeuze havo-4, vervolgopleidingen en programma van toetsing en afsluiting in havo-4.
 • Informatie over de monti-dagen (in Arnhem) en de excursie Frankrijk (Rouen)
Zoeken