Het vierde leerjaar mavo
Het vierde en vijfde leerjaar havo/tweefasen-vwo

De bovenbouw bestaat uit mavo-groepen, havo-groepen en leerlingen die vanaf havo 4 tweefasen-vwo doen.

DE VAKKEN IN MAVO-4

De vakken in mavo-4 zijn afhankelijk van de door de leerling gekozen sector. Er zijn vier sectoren: economie, zorg en welzijn, techniek, groen. Lichamelijke opvoeding wordt door alle leerlingen gevolgd. Er is een verplicht algemeen deel met de vakken Nederlands en Engels voor alle sectoren. Daarnaast kiest de leerling twee vakken uit het sectordeel en tenslotte nog twee vakken uit het vrije deel. Het totaal van de examenvakken komt zo uit op zes. Een zevende examenvak is (soms) mogelijk als het binnen het lesrooster te verwezenlijken is en de overgangsvergadering het de leerling toestaat. Zie voor de precieze regeling hoofdstuk 07 van deze schoolgids.

EXAMEN MAVO

De mavo-leerlingen doen vanaf 2016 voor alle vakken mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere mavo-scholen. De landelijke zak/slaagregeling is hierbij van toepassing.

 

DE HERKANSINGEN IN MAVO 4

Vanuit onze Montessori-visie is het belangrijk dat leerlingen in een veilig klimaat kunnen leren van fouten en dat ze daarbij heldere mogelijkheden hebben om te herkansen. Hierbij heeft de docent de rol van vakcoach. Als een leerling en toets wil herkansen, maakt hij of zij gebruik van een reflectieformulier. De vakdocent geeft akkoord als er een goede voorbereiding is. Vervolgens vindt de herkansing plaatst kort nadat de leerstof is behandeld. We streven naar een herkenbare en eenduidige werkwijze waarbij ook recht wordt gedaan aan de ontwikkeling die leerlingen doormaken in de verschillende leerjaren.

Leerjaar

Herkansingsregel

per jaar

4 mavo

1 herkansing van voorgaande deeltaak.

1 reparatietoets uit alle voorgaande deeltaken na laatste SE-periode.
(van niet eerder herkanst werk, betreft het overgangsjaar 2018-2019).

5 totaal

 

DE BENODIGDHEDEN IN MAVO-4

Zie eerste jaar, met de volgende wijzigingen:

De genoemde woordenboeken zijn alleen nodig als de leerling de betreffende taal kiest. De wiskundematerialen zijn ook alleen noodzakelijk als de leerling dat vak gekozen heeft. Bij de practica van scheikunde, biologie en natuurkunde komt het voor dat de leerlingen werken met branders. Dat brengt risico's voor de veiligheid met zich mee. Het dragen van een hoofdbedekking - uit geloofsovertuiging - brengt een extra risico mee; daarom dient de hoofdbedekking gemaakt te zijn van wol of katoen, wol heeft de voorkeur. Voor een toelichting op de kledingvoorschriften bij practica zie kledingvoorschrijften bij practica en lichamelijke oefening.pdf  

Het werken in het scheikundelokaal vraagt om aanvullende regels omdat het geoormerkt wordt als een laboratorium. Dit houdt in:

 • Niet eten en drinken in de lokalen
 • Geen make-up opbrengen. Ook geen lipbalsem o.i.d.
 • Geen deodorant spuiten
 • Niet tekenen op de tafels. Inkt met chemicaliën kunnen tot ongewenste reacties leiden

DE VAKKEN IN HAVO-4 EN HAVO-5

De vakken in havo-4 en havo-5 zijn afhankelijk van het door de leerling gekozen profiel, van de profielkeuzevakken en van de vakkenkeuze in het vrije deel. De leerling kan (soms) een extra vak in havo 4 kiezen als het binnen het lesrooster past en de overgangsvergadering het de leerling toestaat. Zie voor de precieze regeling hoofdstuk 07 van deze schoolgids.

TWEEFASEN-VWO

 

Voor havo-leerlingen die uitblinken wordt de leerroute tweefasen-vwo aangeboden. Dit bieden wij aan in samenwerking met Beekdal Lyceum. Het biedt getalenteerde, ambitieuze havo-leerlingen de kans om in 6 jaar het vwo te doen, terwijl zij onderweg het havo-diploma op Montessori College Arnhem halen. In havo 4 en 5 volgen de leerlingen op onze school het vwo-programma (voor vwo 4/5). Ze doen in havo 5 het havo-examen en volgen een postexamenprogramma. In het zesde jaar gaan de leerlingen vervolgens naar Beekdal Lyceum om daar in te stromen in vwo 6. Door de nauwe samenwerking tussen Beekdal en Montessori blijven de leerlingen op een Montessoriaanse wijze werken, opdat de overgang drempelloos verloopt.

 

INFORMATICA OF FILOSOFIE IN HAVO 3

Leerlingen die in havo 3 zitten kunnen informatica of filosofie als achtste (= extra) vak opnemen in het vakkenpakket van havo 4. Leerlingen worden in 2 jaar (havo) of 3 jaar (vwo) voorbereid op het schoolexamen. Dit wordt Quadraam breed aangeboden. Uitgangspunt is dat de leerlingen van Quadraamscholen bovenschools zelfstandig met de leerstof aan de gang gaan. Leerlingen volgen de lessen van de Quadraamdocent via videolessen, via digitale instructie (elektronische leeromgeving) én via fysieke bijeenkomsten. De videolessen en fysieke bijeenkomsten zijn beperkt. Hierdoor vraagt het vak aanzienlijke zelfstandigheid en discipline van leerlingen.

CAMBRIDGE EXAMS IN HAVO 4 EN MAVO 3

In 2018 -2019 gaat de sectie Engels in 4 havo en 3 mavo starten met het aanbieden van het Cambridge Exams programma. Als een leerling hiervoor slaagt, krijgt hij of zij een internationaal erkend certificaat. Het niveau ligt één niveau hoger dan het regulier eindexamen niveau mavo en havo. Begin van het schooljaar vindt de werving van leerlingen plaats. Rond oktober/november 2018 start het programma. Het programma loopt ongeveer een jaar. Leerlingen doen examen in november/december van hun eindexamenjaar. Voor de havo leerlingen wordt het programma in de reguliere lessen Engels verwerkt, voor de mavo leerlingen komt er een speciaal KWT-uur.

TOELATINGSCRITERIA HAVO 4 VOOR LEERLINGEN  MET EEN VMBO-T DIPLOMA

Een leerling met een VMBO-T diploma kan toegelaten worden tot havo 4: 

 • als van de vakken op het diploma een profiel gemaakt kan worden. De leerling mag Kunst Beeldend, Kunst Drama en aardrijkskunde kiezen ook al heeft hij/zij het vak niet op het diploma staan
 • als het gemiddelde van alle SE cijfers 6, 8 of hoger is
 • als het gemiddelde van alle SE-cijfers tussen 6,5 en 6,8 ligt, wordt de toegang tot havo 4 besproken in de aannamecommissie
 • als het gemiddelde onder de 6,5 ligt wordt de leerling niet toegelaten.
 • voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag slechts eenmaal het eindcijfer 5 behaald zijn. Als de leerling geen wiskunde heeft, mag hij/zij slechts eenmaal het eindcijfer 5 voor de vakken Nederlands of Engels hebben.
 • De aannamecommissie wint informatie in bij de docenten/afleverende school (motivatieperspectief, studiebelastbaarheid etc.)
 • Voor bepaalde vakken moet er een inhaalprogramma gedaan worden (bijvoorbeeld aardrijkskunde)
 • het gekozen vakkenpakket moet in het gemaakte cluster passen
 • de beslissing van de aannamecommissie wordt schriftelijk meegedeeld. In de aanname brief staan ook de voorwaarden ( waaronder het inhaalprogramma) vermeld.

EXAMEN HAVO

De havo-leerlingen doen mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere havo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

DE HERKANSINGEN IN HAVO 4 EN 5

Vanuit onze Montessori-visie is het belangrijk dat leerlingen in een veilig klimaat kunnen leren van fouten en dat ze daarbij heldere mogelijkheden hebben om te herkansen. Hierbij heeft de docent de rol van vakcoach. Als een leerling en toets wil herkansen, maakt hij of zij gebruik van een reflectie­formulier. De vakdocent geeft akkoord als er een goede voorbereiding is.  Vervolgens vindt de herkansing plaatst kort nadat de leerstof is behandeld.

We streven naar een herkenbare en eenduidige werkwijze waarbij ook recht wordt gedaan aan de ontwikkeling die leerlingen doormaken in de verschillende leerjaren.

Leerjaar

Herkansingsregel

per jaar

4 havo

4 vwo

1 herkansing van de voorgaande deeltaak.

6 totaal

5 havo

5 vwo

1 herkansing van de voorgaande deeltaak.

4 totaal

 

DE BENODIGDHEDEN IN HAVO-4 / HAVO-5 / TWEEFASEN-VWO

Zie eerste jaar, met de volgende wijzigingen: De woordenboeken zijn alleen nodig als de leerling de betreffende taal kiest. Bij de practica van scheikunde, biologie en natuurkunde komt het voor dat de leerlingen werken met branders. Dat brengt risico's voor de veiligheid met zich mee. Het dragen van een hoofdbedekking - uit geloofsovertuiging - brengt een extra risico mee; daarom dient de hoofdbedekking gemaakt te zijn van wol of katoen, wol heeft de voorkeur. Voor een toelichting op de kledingvoorschriften bij practica zie kledingvoorschrijften bij practica en lichamelijke oefening.pdf  

We gebruiken in de bovenbouw op school de nieuwste Casio FX-CG 50 met kleurenscherm en verplichte examenstand. Deze rekenmachine is niet opgenomen in het boekenfondspakket. 

MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN VIERDE EN VIJFDE LEERJAAR

In mavo-4, havo/vwo 4-5 hebben de leerlingen een persoonlijke mentor voor hun begeleiding. In het lesrooster zijn mentoruren ingeroosterd voor groeps- en individuele studiebegeleiding.

De havo-4/vwo 4 leerlingen gaan tijdens de Monti-dagen naar de Ardennen. Zij dienen hiervoor in het bezit te zijn van een geldig grensdocument en een Europese zorgpas (European Health Security Card), gratis te verkrijgen bij de zorgverzekeraar. Voor hulp tijdens deze dagen wordt door de mentoren een beroep gedaan op ouders. Mavo 4 en havo/vwo 5 werken tijdens de mentordagen op school aan het profielwerkstuk. Havo 5/vwo 5 gaat na het examen naar Antwerpen, mavo 4 (waarschijnlijk) naar Rotterdam.

 

DE OUDERAVONDEN

 • Er is één ouderavond in het schooljaar, deze wordt gehouden in het eerste trimester.
 • havo/vwo 4-5: voorlichting over het programma van toetsing en afsluiting (PTA); informatie over de Monti-dagen havo 4 (Ardennen) en Monti-dagen havo 5 (Antwerpen).
 • mavo-4: voorlichting over het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het programma van proeven en afsluiting, studiekeuze en vervolgopleidingen. Informatie over de Monti-dagen.

 

Zoeken