Verzuimprotocol, te laat komen, ziek melden en verlofregeling

Verzuimprotocol

Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

 

Het terugdringen van schoolverzuim is een van onze speerpunten. Jongeren die regelmatig verzuimen, vallen namelijk sneller uit in het onderwijs.

Definities

Montessori College Arnhem onderscheidt de volgende typen verzuim

 

A.  Geoorloofd verzuim. Hierbij onderscheiden we:

1.  Gemeld ziekteverzuim

Zie het aparte protocol rond ziek melden

2.  Aangevraagd luxe verzuim

De leerplichtwet/verlofregeling beschrijft hoe we binnen de kaders van de leerplichtwet zeer beperkt verlof kunnen toekennen, mits tijdig aangevraagd. Ook wordt aangegeven hoe we handelen bij afwezigheid zonder voorafgaande toestemming.

 

B.  Ongeoorloofd verzuim. Hierbij onderscheiden wij:

1.  Beginnend verzuim

a.  te laat komen: een leerling is na de schoolbel niet tijdig aanwezig in de les

b.  spijbelen: een leerling is tijdens de schooldag één of meerdere lesuren afwezig

2.  Signaalverzuim

Signaalverzuim is ongeoorloofde afwezigheid van een zodanige omvang dat de wettelijke meldplicht van toepassing is.

Procedure bij afwezigheid

Om schoolverzuim en/of schoolweigering te voorkomen is de onderstaande procedure ingevoerd.

Registratie absenten

 • De docenten voeren aan het begin van de les de namen van de absenten in Magister in. Alleen bij de keuze cursussen vult de docent de door de receptie uitgedraaide lijsten in.
 • De receptie controleert de absentie op gemeld ziekte verzuim en/of toegestaan verlof en belt de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die niet geoorloofd afwezig gemeld zijn.
 • Alle betrokkenen kunnen de absentieregistratie zien in Magister.
 • De pedagogische conciërge bewaart van alle correspondentie een kopie in het leerlingenlogboek in Magister.

Maatregelen bij beginnend verzuim

 • De leerling die te laat is, meldt zich bij de receptie en krijgt een “te laat briefje”. De leerling geeft dit briefje aan de docent en daarna mag hij/zij de les in. Zonder dit briefje wordt de leerling niet toegelaten in de les en krijgt de opdracht alsnog bij de receptie het briefje te halen.
 • De leerling die ongeoorloofd te laat is gekomen, moet zich de volgende dag om 8.00 uur melden bij de receptie.
 • De leerling die zich niet meldt om 8.00 uur, wordt door de pedagogisch conciërge uit de les gehaald. De leerling wordt er op aangesproken om zich de eerstvolgende dag waarop zijn rooster om 8.30 uur start zich alsnog om 8.00 uur te melden.
 • In alle gevallen wordt door de pedagogisch conciërge van bovenstaande per mail melding gedaan aan de ouder(s)/verzorger(s).
Voor de leerlingen die één of meerdere uren ongeoorloofd hebben gemist geldt:
 • De leerling haalt alle gespijbelde/ongeoorloofde uren, dubbel in.
 • De leerling die zich niet op de afgesproken tijd heeft gemeld, wordt door de pedagogisch conciërge uit de les gehaald en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt
 • De leerling die zich voor de tweede maal niet meldt op de afspraak heeft een gesprek met de pedagogische conciërge. Deze treft een sanctie en stuurt een brief via e-mail naar huis.
 • In alle gevallen wordt door de pedagogisch conciërge van bovenstaande per mail melding gedaan aan de ouder(s)/verzorger(s).
 • De leerling die zich voor de derde keer niet houdt aan de sanctie wordt bij de afdelingsleider samen met zijn ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek.
 • Als de ouder(s)/verzorger(s) niet naar het gesprek komen, of de sancties hebben niet het gewenste effect, meldt de pedagogische conciërge dit bij de leerplichtambtenaar.. Deze voert een preventief gesprek. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de melding.
 • Ook bij 8 keer verzuim en/of te laat nodigt de pedagogische conciërge de leerling (eventueel met ouder(s)/verzorger(s)) uit voor een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar. De pedagogisch conciërge versterkt achtergrondinformatie en de absentieregistratie uit magister

Maatregelen bij signaal verzuim

 • Als de leerling 14 uur lestijd, binnen een periode van vier opeenvolgende lesweken ongeoorloofd verzuimt, dan meldt de ondersteuningscoördinator dit via de DUO, aan leerplichtzaken. De leerplichtambtenaar onderneemt actie.

Maatregelen bij ongeoorloofd verzuim van 18+ jongeren

 • Na twee weken ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek met de afdelingsleider en de mentor.
 • Jongeren die langer dan 4 weken aaneengesloten ongeoorloofd verzuimen, worden via DUO gemeld. Het leerplichtambtenaar schakelt team VSV (vroegtijdig schoolverlaters) in.

De rol van de mentoren

 • Zij bekijken wekelijks de absenties van de mentorleerlingen. De receptie geeft wekelijks een uitdraai van de absentieregistratie aan de mentoren via hun postbakje.
 • Zij voeren waar nodig gesprekken met de leerling over het verzuim en maken een aantekening in Magister.
 • Zij zoeken samen met de leerling en ouders/verzorgers naar oorzaken en oplossingen en blijven met de leerling in gesprek om verzuim te voorkomen.
 • Zij melden de leerling bij de ondersteuningscoördinator aan als een leerling veel en/of langdurig ziek is (meer dan 40 uur).

Te laat komen en ziekmelden

Te laat komen

Te laat komen is storend voor docenten en medeleerlingen. Vaak gaat het om een paar minuten. Ga iets eerder van huis weg of neem een bus eerder. Openbaar vervoer is alleen een excuus als er iets echt misgaat op het spoor of er een verkeersinfarct in de stad plaats vindt. Als een leerling te laat komt krijgen ouders daarover een mail van school, zodat zij bij thuiskomst dit met hun kind kunnen bespreken. Te laat komen telt vanaf 2017-2018 mee als ongeoorloofd verzuim en zal door de leerplichtambtenaar meegenomen worden bij preventieve gesprekken en het nemen van maatregelen.

Ziekmelden 

Als uw zoon/dochter ziek is, willen we graag dat u op de eerste dag van het verzuim tussen 8.00 en 8.30 uur contact opneemt met de receptie van de school: 026-3209830. Wij vragen dringend uw medewerking, omdat het ons veel onnodig administratief werk kost als een ziekmelding niet op de eerste dag binnenkomt.

 • Wanneer een leerling zich tijdens de lesdag ziek meldt, mag hij /zij, na toestemming van de mentor, bij de receptie naar huis bellen. Als er geen contact met ouder(s)/verzorger(s) is geweest, blijft de leerling op school.
 • Wanneer een leerling weer beter is, neemt hij/zij het betermeldingsformulier, ondertekend door ouders/verzorgers (bij minderjarigheid van de leerling), mee en doet dit in de brievenbus tegenover de receptie. De leerling neemt uit het bakje naast de brievenbus weer een nieuw betermeldingsformulier mee. U kunt het ook hier downloaden: betermeldingsformulier.jpg.

Kort verzuim melden

Daar waar mogelijk dringen we als school aan op het maken van afspraken met tand-, huisarts, orthodontist of andere (medisch) specialist buiten schooltijden. Daar waar dat niet lukt verzoeken we u als ouder/verzorger een door u ondertekend briefje mee te geven aan uw kind. Op het briefje moet duidelijk vermeld staan het wat, waar, wanneer (datum en tijd(sduur)) en eventueel waarom. Het briefje moet minimaal één dag van tevoren worden ingeleverd bij de receptie. De receptie zorgt voor verwerking en registratie in de systemen.

Kan een leerling niet deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding, ook dan dienen de ouder(s)/verzorger(s) vooraf middels een briefje de gymleerkracht hiervan op de hoogte te stellen (en niet de mentor of de administratie).

Als de leerling op doktersadvies langdurig niet mee mag doen met lichamelijke opvoeding, dient de leerling een schriftelijke verklaring in te leveren bij de schoolleiding.
Bij (fysio)therapeutische behandeling graag een schriftelijke verklaring (van de fysiotherapeut) omtrent de te verwachten duur van de behandeling.

Maatregelen bij ziekteverzuim

 • Als de leerling vaker dan vier maal ziek is gemeld in twaalf schoolweken of vanaf de zevende dag aaneengesloten, dan volgt een consult bij de schoolarts.
 • De ondersteuningscoördinator meldt (op aangeven van de mentor) de leerling aan bij de schoolarts
 • ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd door de mentor
De leerling met ziekteverzuim wordt door de ondersteuningscoördinator aangemeld bij de leerplichtambtenaar als:
 • de leerling altijd op een bepaalde dag ziek wordt gemeld,
 • de leerling buiten school gesignaleerd wordt zonder ziekteverschijnselen.
 • de leerling niet meer gemotiveerd is voor school.

Verlofregeling

De leerplichtwet beperkt de mogelijkheden voor leerlingen om tijdens schooltijd vrij krijgen. Hieronder in het kort de regels:

Vanwege de leerplicht moeten leerlingen jonger dan 18 jaar naar school. Een dag ertussen uit of een week vakantie tussendoor is in principe niet mogelijk. Daar mag de school in basis geen toestemming voor verlenen.

De wetgeving kent uitzonderingen, zogenaamde gewichtige omstandigheden. Vrijstelling van de leerplicht kan in de volgende bijzondere gevallen worden verleend:

 1. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) door hun beroep slechts buiten de schoolvakanties hun vakantie- op kunnen nemen. Dan moet dit verlof in ieder geval aangevraagd worden voordat de reis geboekt wordt en moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de school op het volgende formulier: 8264Aanvraag_vakantie_buiten_schoolvakantie.pdf
 2. Bijzondere omstandigheden zoals verhuizen, huwelijk, overlijden, jubilea en dergelijke van familie in de 1e graad. Hiervoor wordt in de meeste gevallen één dag, of twee wanneer het buiten de stad is, toegestaan. Hiervoor moet u bijgevoegd formulier gebruiken. Geef dit ingevulde formulier zo vroeg mogelijk mee om af te geven aan de receptie. Bij feestelijke gelegenheid kan dat best al acht weken of een maand van tevoren: 3621Aanvraag_vrijstelling_schoolbezoek_andere_gewichtige_omsta.pdf

Ten overvloede wordt erop gewezen, dat niet als gewichtige omstandigheden gelden:

Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling moet uitkomen als vertegenwoordiger van het land. Bewijsstukken dienen hierbij overlegd te worden.

Concerten e.d., tenzij de leerling zijn of haar land vertegenwoordigt.

Op (wintersport)vakantie gaan buiten de schoolvakantie(s) zonder dat er sprake is van bovengenoemde beroep gerelateerde redenen.

Het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark, e.d. buiten schoolverband.

Eén of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen, bijvoorbeeld om financiële redenen (goedkoper buiten seizoen, vakantie door anderen betaald e.d.) of vervoerstechnische redenen (files vermijden, met anderen meerijden).

Het is mogelijk om tegen een beslissing om geen verlof te verlenen een bezwaarschrift in te dienen bij de bevoegde instantie (leerplichtzaken van de woongemeente).

Bij handelen in strijd met hierboven omschreven afspraken is de opleidingsdirecteur verplicht om de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente in te schakelen.

Maatregelen bij ongeoorloofd luxe verzuim

Als een leerling zonder toestemming van de afdelingsleider verlof neemt, dan wordt dit via de ondersteuningscoördinator gemeld aan leerplichtzaken. De leerplichtambtenaar onderneemt actie.

Sancties bij ongeoorloofd verzuim

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl.

Zoeken