Overige Informatie

ACTIVITEITEN

Wij hechten veel belang aan het contact binnen de mentorgroep. Gespreid over het jaar vinden activiteiten plaats die dat contact bevorderen: monti-dagen, klassenavonden, sportdag. Bovendien zijn in het rooster mogelijkheden voor de vakleerkrachten om projectdagen en excursies te organiseren.

SCHOOLFEESTEN / ACTIVITEITEN

Is er een schoolfeest, een klassenavond of een dergelijke activiteit dan ontvangt u daarover bericht. Vieringen en activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school zijn alcoholvrij.
Kan een leerling door omstandigheden niet meedoen met bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld monti-dagen), dan betekent dat niet dat de leerling automatisch thuis blijft. De leerling komt dan op school om te werken i.o.m. de pedagogisch conciërge of mentor, of de leerling kan bij activiteiten van andere jaargroepen hulp bieden.

CULTURELE ACTIVITEITEN

In het kader van de culturele vorming organiseren wij activiteiten zoals concerten en toneelpresentaties. De kosten hiervan worden grotendeels uit de ouderbijdrage betaald.

C.J.P PAS

Alle leerlingen ontvangen in november een CJP-pas. De kosten daarvoor worden doorberekend in de ouderbijdrage. De leerlingen krijgen met de CJP-pas aanzienlijke reductie op toegangsprijzen van schouwburg, concerten en vele andere culturele manifestaties. Van harte aanbevolen!

EXCURSIES

Het komt voor dat in bepaalde leerjaren een (verplichte) excursie georganiseerd wordt. Voor de kosten daarvan zie de Schoolgids > H 11 financiële informatie.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben de keuze of ze de Maatschappelijke Stage opnemen in hun onderwijsprogramma of niet. Montessori College Arnhem heeft ervoor gekozen om door te gaan met de Maatschappelijke Stage. De stage vindt grotendeels plaats in het tweede leerjaar en behelst 25 uur. De stage wordt buiten schooltijden gelopen. In de bovenbouw wordt van de leerlingen nog 5 uur inzet verwacht als schoolsteward. 
Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Het is een stimulering van het Burgerschap en daarnaast sluit de Maatschappelijke Stage ook volledig aan bij de visie en doelen van onze school.
De hulp van ouders bij het meedenken over de maatschappelijke stage en het mee zoeken naar stageplekken (binnen hun netwerk) wordt zeer op prijs gesteld. U kunt contact opnemen met de stage coördinator Jimmy Deegens.

LEERLINGENRAAD

In de leerlingenraad is elke mentorgroep vertegenwoordigd door tenminste één leerling. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar. Elke deeltaak kunnen leerlingen opmerkingen en ideeën van klassen inbrengen. Het bestuur gaat met deze opmerkingen aan de slag. Zij kunnen een beroep doen op de leden om hen te helpen bij taken die uitgevoerd moeten worden.
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris.
De leerlingenraad wordt begeleid en geadviseerd door een van de docenten. Afgevaardigden van de leerlingenraad hebben zitting in de medezeggenschapsraad van onze opleiding.

LEERLINGENSTATUUT

De school kent een leerlingenstatuut. In dit statuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgesteld. De bepalingen in dit statuut gelden binnen de school.

LESUITVAL

Lesuitval proberen we uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. De docenten zijn allemaal een of meer uren per week inzetbaar als lessen van collega’s uitvallen. Ondanks deze inspanning kunnen er soms lessen uitvallen. Bij lesuitval door te voorziene oorzaken (u kunt daarbij denken aan excursies en projecten) proberen we zorgvuldig af te wegen of de activiteit zo belangrijk is dat lesuitval gerechtvaardigd is.
Roosterwijzigingen kunnen leerlingen op hun rooster-app zien. Zij kunnen die downloaden zie https://montessoriarnhem.nl/Home/Roosters/tabid/304/Default.aspx

STUDIE

Uniforme aanwijzingen over hoe lang leerlingen thuis moeten studeren zijn moeilijk te geven. Eigen tempo, aanleg en hoeveelheid op school verwerkte leerstof spelen een grote rol. Huiswerk is echter noodzakelijk. In het algemeen zullen zeker het leerwerk en soms ook de werkstukken voor een deel thuis gedaan moeten worden. Twijfelt u eraan of uw kind thuis voldoende doet, neemt u dan in een vroeg stadium contact op met de mentor.
Iedere ouder kan via Magister de vorderingen volgen. Op Its Learning kunnen ouders de studieplanners van ieder leergebied/vak inzien. Tijdens de mentoruren houdt de mentor regelmatig gesprekken met zijn leerlingen over de voortgang in de studie. Het is belangrijk dat ouders regelmatig via Magister kennis nemen van de vorderingen van hun kind en via Its Learning de studieplanners inzien. Dit helpt bij de optimale begeleiding van de leerlingen, op school én thuis.

AULA

In de aula van de school kunnen leerlingen consumpties kopen aan de balie.

ROOKVRIJE SCHOOL

Per 1 augustus 2015 is onze school een rookvrije school. Dat wil zeggen dat er in school en op het schoolterrein niet gerookt mag worden. 
Het voorhanden hebben van alcohol, drugs (conform opiumwet) is op het Montessori College Arnhem eveneens niet toegestaan, evenals het voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de eigen gezondheid zijn. Ook het handelen in/verstrekken van drugs of bedoelde medicijnen op het Montessori College Arnhem is verboden.  Er is een intern protocol dat in werking treedt bij constatering van overtreding van deze afspraken.

MOBIELE TELEFOONS: NEE, TENZIJ.....

 • Leerlingen komen de klassen in zonder telefoon in de hand.
 • Bij verlaten van het klaslokaal geldt hetzelfde.
 • De telefoon gaat in de tas of blijft in het kluisje 
 • De telefoon mag pas gebruikt worden als dit expliciet door de docent is aangegeven. Na gebruik terug in de tas.
 • Geen muziek luisteren op het mobieltje.

Mobiele telefoons kunnen bij overtreding van de regels in beslag genomen worden door de docent. Zie verder onder > leerlingen > leerlingenregels

SOCIALE MEDIA

Onder sociale media worden alle toepassingen op internet verstaan waarmee het mogelijk is met elkaar te communiceren en informatie te delen.

 De schoolregels zijn ook van toepassing op het gebruik van sociale media.

 • Er wordt niet gepest
 • Ieders vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. 
  Dit betekent verantwoord omgaan met die vrijheid en anderen niet beledigen of bedreigen
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij schrijft of plaatst en kan daarop worden aangesproken. Dat geldt ook voor het forwarden of retweeten van een uiting van een ander.
 • Informatie over of van derden wordt alleen verspreid als die derden daar toestemming voor hebben gegeven.
 • Er worden geen berichten geplaatst die het imago van leerlingen, medewerkers van school  of de school kunnen schaden.
 • Bij een klacht over een uiting op sociale media die betrekking heeft op de school, en/of bij overtreding van deze afspraken, heeft de school het recht op te treden.

Deze afspraken zijn onderdeel van het Sociale mediabeleid Quadraam dat op 13 mei 2014 is vastgesteld door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Zoeken