Verzuimprotocol

Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat. 

Het terugdringen van  schoolverzuim is een van onze speerpunten. Jongeren die regelmatig verzuimen, vallen namelijk sneller uit in het onderwijs.

Definities

Montessori College Arnhem onderscheidt de volgende typen verzuim

A. Geoorloofd verzuim. Hierbij onderscheiden we:
1. Gemeld ziekteverzuim
zie het aparte protocol rond ziek melden
2. aangevraagd luxe verzuim
De  leerplichtwet/verlofregeling beschrijft hoe we binnen de kaders van de leerplichtwet zeer beperkt verlof kunnen toekennen mits tijdig aangevraagd. Ook wordt aangegeven hoe we handelen bij afwezigheid zonder voorafgaande toestemming

B. Ongeoorloofd verzuim. Hierbij onderscheiden wij:
1. beginnend verzuim
a. te laat komen: een leerling is na de schoolbel niet tijdig  aanwezig in de les
b. spijbelen: een leerling is tijdens de schooldag één of meerdere lesuren afwezig
2. Signaalverzuim
Signaalverzuim  is ongeoorloofde afwezigheid van een zodanige omvang dat de wettelijke meldplicht van toepassing is

Procedure bij afwezigheid

Om schoolverzuim en/of schoolweigering te voorkomen is de onderstaande procedure ingevoerd.

Registratie absenten

 • De docenten voeren aan het begin van de les de namen van de absenten in Magister in. Alleen bij de keuze cursussen vult de docent de door de receptie uitgedraaide lijsten in.
 • De receptie controleert de absentie op gemeld ziekteverzuim en/of toegestaan verlof en belt de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die niet geoorloofd afwezig gemeld zijn.
 • Alle betrokkenen kunnen de absentieregistratie zien in Magister.
 • De pedagogische conciërge bewaart van alle correspondentie een kopie in het leerlingenlogboek in  Magister.

Maatregelen bij beginnend verzuim

 • De leerling die te laat is, meldt zich bij de receptie en krijgt een “te laat briefje”. De leerling geeft dit briefje aan de docent en daarna mag hij/zij de les in. Zonder dit briefje wordt de leerling niet toegelaten in de les en krijgt de opdracht alsnog bij de receptie het briefje te halen.
 • De leerling die ongeoorloofd te laat is gekomen moet zich de volgende dag vóór 8.00 uur melden bij de receptie. Ouders worden op de hoogte gesteld van het te laat komen. Is de leerling op de afgesproken datum en tijd niet aanwezig, dan wordt hij/zij door de conciërge uit de les gehaald of opgeroepen. 
 • In alle gevallen wordt door de pedagogisch conciërge van bovenstaande per mail melding gedaan aan de ouder(s)/verzorger(s).

Voor de leerlingen die één of meerdere uren ongeoorloofd hebben gemist geldt:

 • De leerling haalt alle gespijbelde/ongeoorloofde uren, dubbel in.
 • De leerling die zich niet op de afgesproken tijd heeft gemeld, wordt door de pedagogisch conciërge uit de les gehaald en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt
 • De leerling die zich voor de tweede maal niet meldt op de afspraak heeft een gesprek met de pedagogische conciërge. Deze treft een sanctie en stuurt een brief via e-mail naar huis.
 • In alle gevallen wordt door de pedagogisch conciërge van bovenstaande per mail melding gedaan aan de ouder(s)/verzorger(s).
 • De leerling die zich voor de derde keer niet houdt aan de sanctie wordt bij de afdelingsleider samen met zijn ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek.
 • Als de ouder(s)/verzorger(s) niet naar het gesprek komen, of de sancties hebben niet het gewenste effect, meldt de pedagogische conciërge dit bij de leerplichtambtenaar.. Deze voert een preventief gesprek.  De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de melding. 
 • Ook bij 8 keer verzuim en/of te laat nodigt de pedagogische conciërge de leerling (eventueel met ouder(s)/verzorger(s)) uit voor een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar. De pedagogisch conciërge versterkt achtergrondinformatie en de absentieregistratie uit  magister

Maatregelen bij signaal verzuim

 • Als de leerling 14 uur lestijd, binnen een periode van vier opeenvolgende lesweken ongeoorloofd verzuimt, dan meldt de ondersteuningscoördinator dit via de DUO, aan leerplichtzaken. De leerplichtambtenaar onderneemt actie.

Maatregelen bij ongeoorloofd verzuim van 18+ jongeren

 • Na twee weken ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek met de afdelingsleider en de mentor.
 • Jongeren die  langer dan 4 weken aaneengesloten ongeoorloofd verzuimen, worden via DUO gemeld. Het leerplichtambtenaar schakelt team VSV (vroegtijdig schoolverlaters) in.

De rol van de mentoren

 • Zij bekijken wekelijks de absenties van de mentorleerlingen. 
 • Zij voeren waar nodig gesprekken met de leerling over het verzuim en maken een aantekening in Magister.
 • Zij zoeken samen met de leerling en ouders/verzorgers naar oorzaken en oplossingen en blijven met de leerling in gesprek om verzuim te voorkomen.
 • Zij melden de leerling bij het ondersteuningsteam  aan als een leerling veel en/of langdurig ziek is (meer dan 40 uur). 

bijgewerkt 6 september 2017

Zoeken